Effective Mental Health Advocacy for the Hmong Community

04/23/2021 05:00 PM - 06:30 PM PT

Admission

  • Free

Description

       

 

Qhia Txog rau qhov kev Tham no: Puas xav los mus kawm kom paub los mus hloov kho txoj kev/kev pab neej nyuaj siab thiab kom qhov kev pab no nws muaj zoo dua thiab muaj ntau txoj kev mus cuag tau dua rau hauv koj lub zej zog?  Los koom qhov kev qhia no uas yog los ntawm Dr. Nkias Xyooj thiab lub Nroog Butte Hmong Cultural Center kom los mus kawm paub me ntsis txog California txoj kev pab rau neeg muaj kev nyuaj siab thiab yuav pab kho hloov pob nyiaj ntawm tsab cai Mental Health Service Act hauv koj lub zos yog ua li cas?

Kev sib tham yog hais lus Hmoob.