Effective Mental Health Engagement with the Hmong Community

04/16/2021 10:00 AM - 11:30 AM PT

Admission

  • Free

Description

       

 

This event will be conducted in English with live interpretation in Hmong. 

 

Kev Ua Haujlwm Zoo nrog rau Txoj Kev/Kev Pab rau Cov neeg Muaj Kev Nyiaj Siab: Ua Haujlwm nrog rau cov Neeg Hmoob uas muaj mob nyob rau Txoj Kev/Kev Pab rau Neeg Nyuaj Siab

Qhia Txog rau qhov kev Tham no: Koj puas nyob rau lub nroog Butte los yog koos haum ua haujlwm rau hauv lub Nroog? Koj puas yog ib tug neeg pab cov neeg uas muaj kev nyuaj siab rau hauv lub zej zog? Koj qhov kev pab ntawd puas muaj txoj kev/kev pab rau neeg nyuaj siab es yog los pab rau lub zej zog hmoob? Koj puas xav los mus kawm kom paub ntxiv txog Hmoob cov kev cai sib ntseeg thiab lawv tej cov kev pab kho neeg muaj mob, thiab tej yam kev tshwj xeeb uas yuav txuas tau txoj kev sib cog phooj ywg rau ntawm txoj kev pab daws kev nyuaj siab.

Kev sib tham yog hais lus Meskas.