Mental Health in the Hmong Community: A Listening Session for Youth and Young Adults

03/16/2021 05:00 PM - 06:30 PM PT

Admission

  • Free

Description

 

       

 

This event will be conducted in English with live interpretation in Hmong. 

 

Ib Qho Kev Tuaj Sib Tham/Mloog Txog Txoj Kev/Kev Pab rau Cov Neeg Muaj Kev Nyuaj Siab hauv zej zog Hmoob

Qhov kev tuaj sib tham/mloog no nws yuav muaj nyob hais lus Hmoob thiab Meskas sib hais ua ke. Qhov kev tuaj sib tham/mloog no yuav los mus hais txog yam kev yuav tsum kom muaj rau ntawm txoj kev pab neeg muaj kev nyuaj siab rau haub zej zog Hmoob. Peb xav hnov los ntawm cov neeg nyob rau hauv zej zog, cov tib neeg uas tau raug muaj txoj kev mob los yog txais cov kev pab los ntawm kev txoj kev pab neeg nyuaj siab, cov tib neeg uas paub lwm tus uas tau raug muaj txoj kev mob los yog txais cov kev pab los ntawm kev txoj kev pab neeg nyuaj siab, cov neeg es pab tu cov neeg nyuaj siab, thiab cov koos haum hais txog yam uas lawv tau muaj tshwm sim los ntawm txoj kev pab neeg kev nyuaj siab nyob rau hauv lub Nroog Butte. Peb kuj xav los mus paub txog tej yam kev nyuaj uas ua rau neeg tuaj cuag tsis tau txoj kev pab neeg kev nyuaj siab thiab yam uas yuav pab tau neeg mus cuag tau thiab kom txoj kev pab no muaj zoo dua tuaj.

Peb yuav cov ib co hluas thiab cov neeg Hmoob uas ua haujlwm paubtab kom tuaj must ham qhia txog yam uas lawv paub txog thiab tau muaj tshwm sim los rau ntawm txoj kev pab neeg kev nyuaj siab nyob rau lub Nroog Butte.